فاصله بین تسمه نقاله و اولین رولیک

هنگام عبور نوار از روی آخرین رولیک و رسیدن به درام سر و یا در ناحیه بین درام انتها تا اولین رولیک، کشش در لبه های نوار افزایش می یابد و اگر این کشش از حد الاستیک نوار فراتر رود باعث آسیب دیدن نوار می شود.
از طرف دیگر اگر فاصله این رولیک ها تا درام زیاد باشد نوار در این فاصله تحت بار شکم خواهد داد.

 

فاصله اولین رولیک تا درام های سر و ته در تسمه نقاله

بنابراین فاصله گذر بین اولین رولیک و درام در قسمت سر و ته نوار، یعنی از حالتی که تسمه زاویه رولیک ها را به خود گرفته تا وقتی که به صورت تخت روی درام قرار می گیرد ( و يا بالعکس در مورد قسمت انتهایی ) نوار بسیار حائز اهمیت می باشد و این اهمیت در مورد رولیک های دارای زاویه بزرگتر، بیشتر است.

 

محاسبه فاصله اولین رولیک تا درام در  تسمه نقاله

برای محاسبه طول ناحیه گذر میتوان از استاندارد ISO5293 و 10357 ISO/TR استفاده نمود که بر اساس آن ، فاصله گذر بر حسب فاصله بالاترین نقطه نوار تا سطح درام، مدول الاستيسيته تسمه و کشش ماکزیمم محاسبه شده در نوار بدست می آید.
اما جهت دسترسی سریع میتوان از شکل زیر مطابق با پهنای ،نوار جنس نوار و زاویه رولیک ها این اندازه را استخراج نمود.

فاصله بین رولیک های ابتدایی تا درام

لازم به ذکر است در صورتی که اندازه بدست آمده از فاصله رولیک های حمل کننده بیشتر بود که در اکثر موارد این چنین است باید این فاصله را با قرار دادن تعدادی رولیک با زاویه های کوچکتر پر نمود.
یعنی هنگامی که وارد ناحیه گذر از رولیک به سمت درام می شویم به تدریج زاویه رولیک ها را کم نموده تا تسمه نقاله به تدیج به حالت تخت روی درام برسد.

انتخاب قطر رولیک
اسکرول به بالا