لیست قیمت واشر تخت از سایز ۶ الی ۵۵

لیست قیمت واشرتخت از سایز ۶ تا ۵۶

واشر تختmm6

ضخامت(ضخامت واشر)

قطر(اندازه قطر بیرونی واشر)

سوراخ(اندازه قطرسوراخ داخل واشر)

همه اندازه ها برحسب میلیمتر میباشد

ضخامتقطرسوراخقیمت

۱٫۵ *   ۱۵ *  ۶ =۶۰ ریال

۲    *   ۱۵ *  ۶ =۹۰ریال

۱٫۵ *   ۲۰ *  ۶ =۱۰۵ریال

۲    *   ۲۰ *  ۶ =۱۰۰ریال

۱٫۵ *   ۲۵ *  ۶ =۱۰۰ریال

۲   *    ۲۵ *  ۶ =۲۰۰ریال

۲   *    ۳۰ *  ۶ =۲۰۰ریال

۲   *    ۳۷*   ۶ =۵۰۰ریال


واشرتخت  ۸mm 

ضخامت(ضخامت واشر)

قطر(اندازه قطر بیرونی واشر)

سوراخ(اندازه قطرسوراخ داخل واشر)

همه اندازه ها برحسب میلیمتر میباشد

ضخامتقطرسوراخ    قیمت 

۱٫۵ *  ۱۷  *  ۸ =۷۲ریال

۲    *  ۱۷  *  ۸ =۱۰۰ریال

۱٫۵ *  ۲۰  *  ۸ =۱۰۵ریال

۲    *  ۲۰  *  ۸ =۱۶۰ریال

۱٫۵ *  ۲۵  *  ۸ =۱۵۰ریال

۲    *  ۲۵  *  ۸=۲۵۰ریال

۱٫۵ *  ۳۰  *  ۸ =۲۲۰ریال

۲    *  ۳۰  *  ۸ =۲۵۰ریال

۲    *  ۴۰  *  ۸ =۴۷۰ریال  


واشرتخت  ۱۰mm

ضخامت(ضخامت واشر)

قطر(اندازه قطر بیرونی واشر)

سوراخ(اندازه قطرسوراخ داخل واشر)

همه اندازه ها برحسب میلیمتر میباشد

ضخامتقطرسوراخ   قیمت

۲  *   ۲۰ *  ۱۰ =۱۶۰ریال

۲  *   ۳۰ ۱۰ =۲۴۰ریال

۲  *   ۳۷ *  ۱۰ =۳۸۰ریال

۳  *   ۳۷ *  ۱۰ =۵۱۰ریال

۲  *   ۵۰ *  ۱۰ =۷۰۰ریال

۳ *   ۵۰ *  ۱۰ =۱۰۰۰ریال

۳  *   ۶۰ *  ۱۰ =۱۰۳۰ریال 


واشرتخت  ۱۲mm

ضخامت(ضخامت واشر)

قطر(اندازه قطر بیرونی واشر)

سوراخ(اندازه قطرسوراخ داخل واشر)

همه اندازه ها برحسب میلیمتر میباشد

ضخامت قطرسوراخ قیمت(ریال)

۲  *     ۲۳ * ۱۲  =۱۵۰ریال

۲  *     ۲۸ * ۱۲  =۲۰۰ریال

۳  *     ۲۸ * ۱۲   =۳۲۰ریال

۲  *     ۳۷ * ۱۲   =۴۴۰ریال

۳  *     ۳۷ * ۱۲   =۶۲۰ریال

۲  *     ۵۰ * ۱۲   =۷۲۰ریال

۳  *     ۵۰۱۲   =۱۰۰۰ریال

۶  *     ۵۰ * ۱۲   =۴۰۰۰ریال

۳  *     ۸۰ * ۱۲   =۸۵۰۰ریال

۳  *    ۱۰۰* ۱۲   =۱۰۰۰۰ریال


واشرتخت  ۱۴mm

ضخامت(ضخامت واشر)

قطر(اندازه قطر بیرونی واشر)

سوراخ(اندازه قطرسوراخ داخل واشر)

همه اندازه ها برحسب میلیمتر میباشد

ضخامت قطرسوراخ قیمت(ریال)

۲ *     ۲۸ * ۱۴  =۲۰۰ریال

۳ *     ۲۸ * ۱۴   =۳۵۰ریال

۲ *     ۳۷۱۴   =۴۰۰ریال

۳ *     ۳۷ * ۱۴   =۶۲۰ریال

۲ *     ۵۰ * ۱۴   =۷۰۰ریال

۳ *     ۵۰ * ۱۴   =۱۰۰۰ریال

۶ *     ۵۰ * ۱۴   =۴۰۰۰ریال

۳ *     ۶۰ * ۱۴   =۱۵۵۰ریال


واشر تخت ۱۶

ضخامت(میل)قطر(میل)قطرسوراخ (میل)قیمت(ریال)

  ۲       *      ۲۸ *   واشر تخت۱۶  =۲۴۵ریال

  ۳       *      ۲۸ *   واشر تخت۱۶  =۴۴۰ریال

۲       *      ۳۷ *   واشر تخت۱۶  =۵۰۰ریال

۳       *     ۳۷  *   واشر تخت۱۶  =۷۲۰ریال

 ۲       *     ۵۰  *   واشر تخت۱۶  =۸۰۰ریال

۳       *     ۵۰  *   واشر تخت۱۶  =۱۲۰۰ریال

۶       *     ۵۰  *   واشر تخت۱۶  =۴۸۰۰ریال

۳       *     ۶۰  *   واشر تخت۱۶  =۱۷۵۰ریال


واشر تخت ۱۸

ضخامت(میل)قطر(میل)قطرسوراخ(میل)قیمت(ریال)

۲      *       ۳۴   *   واشر تخت ۱۸  =۴۱۰ریال

۳      *       ۳۴   *   واشر تخت۱۸   =۵۵۰ریال

۲     *        ۵۰   *   واشر تخت۱۸   =۸۰۰ریال

۳     *        ۵۰   *   واشر تخت۱۸   =۱۲۰۰ریال

۳     *        ۶۰   *   واشر تخت۱۸   =۱۷۵۰ریال


واشر تخت ۲۰ 

ضخامت(میل)قطر(میل)قطرسوراخ(میل)قیمت(ریال)

۲      *      ۳۶     *   واشر تخت۲۰  =۴۱۰ریال

۳      *      ۳۶     *   واشر تخت۲۰  =۵۷۰ریال

۲      *      ۵۰     *   واشر تخت۲۰  =۸۰۰ریال

۳      *      ۵۰     *   واشر تخت۲۰  =۱۷۵۰ریال

۳      *     ۱۰۰    *   واشر تخت۲۰  =۱۲۰۰۰ریال


واشر تخت ۲۲

ضخامت(میل)قطر(میل)سوراخ داخل(میل)قیمت(ریال)

 ۵     *       ۳۶   *   واشر تخت۲۲  =۱۲۰۰۰ریال

  ۲      *      ۴۰   *   واشر تخت۲۲  =۵۵۰ریال

  ۳      *      ۴۰   *   واشر تخت۲۲  =۶۵۰ریال

  ۲      *      ۵۰   *   واشر تخت۲۲  =۸۶۰ریال

  ۳      *      ۵۰   *   واشر تخت۲۲  =۱۲۰۰ریال

  ۴      *      ۸۵   *   واشر تخت۲۲  =۷۳۵۰ریال


واشر تخت ۲۵

ضخامت(میل)قطر(میل)سوراخ داخل(میل)قیمت(ریال)

    ۲    *      ۴۳    *    واشر تخت۲۵    =۶۲۰ریال

   ۲٫۵   *      ۴۳    *   واشر تخت۲۵    =۶۶۰ریال

   ۳     *      ۴۳     *   واشر تخت۲۵    =۷۵۰ریال

   ۳     *      ۵۰     *   واشر تخت۲۵    =۱۲۳۰ریال

   ۳     *      ۶۰     *   واشر تخت۲۵    =۱۷۵۰ریال

   ۵     *      ۷۰     *   واشر تخت۲۵    =۸۵۰۰ریال

   ۴     *      ۸۵     *   واشر تخت۲۵    =۷۳۵۰ریال


واشر تخت قطر ۱۰ الی ۱۱۰

از سوراخ ۳۰ به بالا 

ضخامت واشر(میل)  قطر واشر(میل) قطر سوراخ(میل) قیمت(ریال)

 ۵           *         ۵۰             *       ۲۷             =۴۸۰۰ریال

 ۳           *         ۵۳             *       ۲۷             =۱۷۰۰ریال

۳٫۵         *         ۵۰             *       ۲۸             =۱۲۸۰ریال

۴           *         ۵۰             *       ۲۸             =۳۵۰۰ریال

 ۳           *         ۵۰             *       ۳۰             =۱۳۲۰ریال

۴           *         ۸۵             *       ۳۰             =۸۵۰۰ریال

۱٫۵          *         ۴۲             *       ۳۳              =۴۵۰۰ریال واشر تنظیم

۳            *         ۵۳             *       ۳۶              =۱۶۵۰ریال

۸            *         ۶۱             *       ۳۶              =۱۰۵۰۰ریال

۳            *         ۶۰             *       ۴۰              =۱۹۸۰ریال

۸            *         ۷۰             *       ۴۰              =۱۲۸۰۰ریال

۵            *         ۹۰             *       ۴۰              =۱۲۸۰۰ریال

۶            *         ۸۰             *       ۴۵              =۱۲۰۰۰ریال

 ۳            *         ۸۰             *       ۵۰              =۵۰۰۰ریال

۶           *          ۸۰             *       ۵۰              =۱۴۵۰۰ریال

۳           *         ۱۱۰            *        ۵۰              =۱۱۵۰۰ریال

۶           *          ۸۰             *        ۵۵              =۱۴۵۰۰ریال


 

10 در مورد “لیست قیمت واشر تخت از سایز ۶ الی ۵۵”

  1. سلام. خسته نباشید
    واشر میخواهم که قطر آن ۸۰ میلیمتر و قطر سوراخ آن ۱۵ تا ۲۰ میلیمتر و ضخامت آن ۳ میلیمتر یا بیشتر باشد
    موجود دارید؟؟
    لطفا قیمت؟؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا