اصطلاحات رزوه های پیچ

 


رزوه ها و اصطلاحات مربوط به آنها


صنایع کوبن پیچ تولید و توضیع انواع پیچ و مهره انواع کرپی یوبولت و زنجیر الواتور

 

 (Complete Thread) : رزوه با فرم کامل، سطح مقطع عرضی یک قسمت رزوه شده است. که دارای شکل کاملی هم در سر دندانه و هم در پای دندانه می باشد.

رزوه ناقص (incomplete Thread) : رزوه ناقص، سطح مقطع عرضی از یک پروفیل رزوه شده می باشد. که یا سردندانه، یا پای دندانه و یا هر دو آنها دارای شکل و فرم کاملی نمی باشند.
این نوع رزوه ها از فصل مشترک ما ہین پروفیل رزوه شده و سطوح استوانه ای یا انتهای سطح کاری یا مخروط ناقص پدید می آیند. این حالت می تواند در انتهای رزوه نیز پدید آید.
نکته : قبلا در واژگان فنی مربوط به رزوه های لوله ها، از این نوع رزوه به عنوان رزوه ناتمام (The Imperfect Thread) یاد میشد که اصطلاح مناسبی برای آن نمی باشد.

(Lead Thread) : رزوه راهنما نوعی رزوه ناقص میباشد که در قسمت پای دنده کامل می باشد. ولی در قسمت سر دنده دارای شکل کاملی نیست، این نوع رزوه در ابتدای قسمت انتهایی رزوه های خارجی یا داخلی دیده میشود.

رزوه حذفی (Vanish Thread) ، (رزوه نیمه کامل (Partial Throad)، رزوه فرسوده شده (washout Thread) ، رزوه نامیزان (Runout Thread) :
رزوه حذفی بخشی از رزوه می باشد که در قسمت پای دنده دارای شکل کاملی نیست. این نوع رزوه ها را می توان از طریق پخ موجود در قسمت ابتدایی انتهای ابزار پیچ تراشی تولید نمود.

 

 

واژه نامه بولت ها / اصطلاحات رزوه ها (Effective Thread) : رزوه مؤثر (یا مفید) شامل رزوه کامل و رزوه های ناقصی است که در قسمت پای دنده دارای شکل کاملی بوده ولی در قسمت سر دنده شکل کاملی ندارند. (در رزوه های لوله مخروطی این رزوه ها اصطلاحا (Black Crest Thread) نامیده میشوند)، از این رو این رزوه ها شامل رزوه های حذفی نمی باشند.


رزوه کلی (Total Thread) : رزوه کلی شامل رزوه های با فرم کامل و ناقص می باشد، از این رو این رزوه ها، رزوه های حذفی را نیز شامل می شوند.

دسته بندی رزوه ها (Classes of Thread) : مبنای دسته بندی رزوه ها مقادیر تلرانس یا مقدار تلرانس واقعی مشخص شده برای هریک از آنها می باشد.

سری های رزوه ها (Thread Series) :
سری های رزوه ها شامل گروه هایی از ترکیبات قطر و گام می باشند. که براساس تعداد دندانه در هر اینچ برای هر قطر مشخص، طبقه بندی می گردند.

رزوه ی یک و چند راهه single and Multiple start) Threads) :
یک رزوه یک راهه از یک شیار که به دور یک استوانه و یا داخل یک سوراخ می گردد. به وجود می آید. اغلب رزوه ها یک راهه میباشند. رزوه های دو، سه و یا چند راهه به ترتیب از دو، سه و یا چند شیار که به دور یک استوانه و یا داخل یک سوراخ می گردند بوجود می آیند.

 

 

اصطلاحات مربوط به ابعاد رزوه هااندازه اسمی(Normal Size):
اندازه ای است که برای تعیین اطلاعات عمومی بکار می رود .

اندازه پایه(Basic Size):
اندازه ای است که اختلافات ابعادی نسبت به آن سنجیده می شود .در این اندازه تلرانسها و لقی ها بکار گرفته نمی شود .

اندازه مبنا (Reference Size): ا
ندازه ای است بدون تلرانس که صرفا برای اطلاعات بیشتر بکار می رود و جهت کنترل تولید یا بازرسی عملیات های تولیدی استفاده نمی گردد.

(Design Size) : اندازه طراحی همان اندازه پایه می باشد با این تفاوت که در آن تلرانس ها بکار گرفته شده اند. در صورت عدم وجود تلرانس برای یک اندازه، اندازه طراحی برابر اندازه پایه خواهد بود.

اندازه واقعی (Actual Size) :
اندازه واقعی همان ابعاد اندازه گیری شده می باشد.

حدود اندازه (Limits of Size) :
حدود اندازه همان حداکثر و حداقل ابعاد که برای یک قطعه تعریف می شود می باشد.

 

اصطلاحات مربوط به انطباقات-اصطلاحات رزوه ها

 

حد بیشترین مواد (Maximum Material Limit) : حد بیشترین مواد، حد اندازه ای است که بیشترین مقدار مواد برای قطعه را تعیین می کند. طبیعتا این اندازه برابر حد بیشترین اندازه بعد خارجی قطعه و یا حد کمترین اندازه بعد داخلی قطعه میباشد.

حد کمترین مواد (Minimal Material Limits) :
حد اندازه ای است که کمترین مقدار مواد برای قطعه را تعیین می کند. طبیعتا این اندازه برابر حد کمترین اندازه بعد خارجی یا حد بیشترین اندازه بعد داخلی قطعه می باشد.
نکته : مثالهایی در رابطه با استثناها : شعاع گوشه خارجی که در آن شعاع ماکزیمم برابر حد کمترین مواد بوده و شعاع مینیمم برابر با حد بیشترین مواد می باشد.

لقى (Allowance) : میزان اختلاف معینی مابین حدود بیشترین مواد دو قطعه ملحق به هم می باشد. لقی می تواند کمترین فضای خالی (لقی مثبت) و یا بیشترین میزان تداخل لقی منفی مابین دو قطعه باشد.

(Tolerance) : تلرانس عبارت است از مجموع اختلاف مجاز یک اندازه. تلرانس اختلاف مابین حدود اندازه می باشد.

یک طرفه (Unilateral Tolerance) :
در تلرانس یک طرفه اختلاف تنها در یک طرف اندازه طراحی مجاز می باشد.

دو طرفه (Bilateral Tolerance) :
تلرانس دو طرفه، اختلاف در هر دو طرف اندازه طراحی مجاز می باشد .

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا