پیچ و مهره

اصطلاحات اتصالات رزوه ای

تعاریف اصطلاحات اتصالات رزوه ای

مهره و انواع اتصالات رزوه ای انواع کرپی یوبولت . کرپی الواتوری  و  زنجیر الواتوری 

 

پیچ مهره دار Uشکل ( Bolt, Clevis ):

نوعی اتصال رزوه دار خارجی است که بخشهای رزوه دار و غیر رزوه  دارش که دارای قطری به اندازه قطری اسمی خود می باشند . توسط شیار باریکی  پیرامون خود از یکدیگر جدا می شوند . سر این نوع  پیچ های مهره دار برای نگهداری یا گرداندن آن چاکدار می باشد .

 

پیچ مهره دار، باتلرانس بسته:

نوعی اتصال رزوه دار خارجی می باشد .که بخش غیر رزوه دار آن دارای طول بخصوصی بوده و با تلرانس 0.001 اینچ یا کمتر از آن ماشینکاری می گردد . پیچ هایی که دارای قطری بیش از 1.000 اینچ می باشند می بایست تلرانسی برابر 0.0015اینچ یا کمتر از آن داشته باشند . قطر بزرگ اسمی رزوه می بایست در حدود 0.001 اینچ زیر مینیمم اندازه قطر میله باشد .  ولی در عین حال نباید کمتر از مینیمم اندازه قطر بزرگ برای دسته انطباقی موردنظر باش د. سر این پیچها بگونه ای طراحی شده اند که بصورت خارجی آچارخور باشند . مینیمم استحکام کششی برای این پیچها در حدود کمتر از PSI 160.000می باشد .

 

پیچ مهره دار چشمی ( Bolt , Rye ):

نوعی اتصال رزوه دار خارجی است که در آن بخش رزوه دار به اندازه قطر اسمی آن می باشد . این پیچها دارای سر نمی باشند ولی بخش غیررزوه دار آن دارای خمی بیشتر از °225 میباشد .

 

پیچ مهره دار، آچارخور داخلی
(Bolt , Internal Wrenching):

نوعی اتصال رزوه دار خارجی است که در آن بخش رزوه دار به اندازه قطر اسمی خود می باشد . سر این پیچ ها پخدار (مخروطی شکل) بوده . و دارای یک حفره داخلی است تا بتوان بصورت داخلی آچار را در آن بکار بست .

 

پیچ مهره دار سرپوش دیگ
( Bol،tLay ):

نوعی اتصال رزوه دار خارجی است .با سری چهار یا شش گوش که دارای رزوهای همتراز ابتدای نوک مته شكل خود تا کمی بیشتر از نصف خود می باشد.

 

پیچ مهره دار ماشین
( Bolt ،Machine )

 نوعی اتصال رزوه دار خارجی است .که بخشهای رزوه دار و غیررزوه دار آنها دارای قطر اسمی به اندازه 0.190اینچ یا بیشتر از آن می باشد . طول قسمت غیررزوه دار (در اتصالات با سر شش گوش) به اندازه مشخصی بوده .و با تلرانسی بزرگتر از تلرانس مربوط به پیچهای مهره دار با تلرانس بسته ماشینکاری می شوند. سر این پیچها تنها بصورت خارجی آچارخور می باشد . در صورتیکه سر این پیچ ها دارای تورفتگی، شکاف یا حفره باشد به پیچهای ماشین مراجعه نمایید.

 

پیچ مهره دار خود قفل کن
(Bolt , Self – Locking ):

نوعی پیچ مهره دار ماشین یا پیچ با سر شش گوش می باشد . که به طراحی سر یا رزوه های آن خاصيت قفل کنندگی اضافه شده است.

 

پیچ مهره دار برشی
( Bolt , shaar ):

نوعی پیچ مهره دار با تلرانس بسته می باشد، به غیر از اینکه جنس مواد آن به گونه ای می باشد . که مینیمم استحکام کششی آن در حدود 160.000PSTو یا بزرگتر از آن است .

 

پیچ مهره دار شولد
( Bolt, shoulder ):

نوعی پیچ مهره دار ماشینی با پیچ با سر شش گوش می باشد ، که دارای میله یا گردن بدون رزوه بوده و تمام یا بخشی از آن نیز دارای قطری بزرگتر از بخش رزوه شده می باشد .

 

پیچ مهره دار با گلویی مربعی
(Bolt , Square Neck):

یک اتصال رزوه دار خارجی دارای سر که بخش رزوه دار آن به اندازه قطر اسمی آن بوده  ، و کلویی مربعی آن نیز درست زیر سر پیچ قرار دارد .

پیچ مهره دار با سر آ شكل
(Bolt , Tee Head):

نوعی اتصال رزوه دار خارجی است ، که بخش رزوه دار آن به اندازه قطر اسمی پیج بوده  و دارای سری است . که بطور مخصوص برای بکارگیری در شیارها و جهت جلوگیری از گردیدن سر طراحی شده است.

 

پیچ مهره دار Uشكل
( Bolt , U):

نوعی اتصال رزوه دار خارجی است ، که به اندازه °180 خم شده و به شكل “U” در آمده و هر دو انتهایش نیز رزوه دار می باشد.

 

پیچ با سر شش گوش
(Screw , cap , Hexagon Head):

نوعی پیچ مهره دار ماشین (یاسر شش گوش می باشد با این تفاوت که در این نوع  پیچ طول قسمت غیر رزوه دار دارای اندازه بخصوصی نمی باشد .

 

پیچ آلن
(Screw , cap , Socket Head):

نوعی اتصال رزوه دار خارجی می باشد که بخش رزوه دار آن به اندازه قطر اسمی اش می باشد . سر آن استوانه ای شکل بوده و دارای حفره داخلی یا چند لبه می باشد. با پیچ های باسر شیب دار مخروطی) فرق دارند.

 

پیج با تلرانس بسته
(screw , Close Toleranco):

نوعی پیچ مهره دار با تلرانس بسته می باشد بغیر از اینکه سر از نوع حفره دار داخلی، تورفته و با شیاردار می باشد و مینیم استحکام تسلیم آن نیز در هر مقداری می تواند باشد.

 

بیچ خودرو
( Screw , Drive ):

نوعی بست استوانه ای سخت کاری شده با خیاره های مارپیچی چند راهه بر روی میله خود میباشد . این نوع پیچ همچنین دارای قطر کوچکتری در انتها نسبت به قطر خارجی خیاره های مارپیچی دارند که این دیاردها به هنگام وارد شدن پیچ به داخل سوراخ مته کاری شده به عنوان راهنما عمل میکند.

 

پیچ چشمی
( Screw , Eye ):

یک وسیله اتصالی که یک انتهای آن به شکل یک چشم شکل داده شده و طرف دیگر که رزوه دار است .

 

پیچ ابزار آلات اندازه گیری
(Scrow , Instrument ):

نوعی پیچ ماشین با این تفاوت که قطر رزوه در آن کمتر از 0.600 اینچ می باشد.

پیچ ماشین
( Screw , Machine ):

نوعی اتصال رزوه دار خارجی که بحش رزوه دار آن به اندازه قطر اسمی خود می باشد . تلراس قسمت غیررزوه دار این پیچ دارای تلرانسی بازتر از تلرانس پیچ مهره دار باتلرانس بسته است . برای اداره رزوه های مابين 0.060 تا 0.164 اینچ می توان از هر نوع سر برای این پیچ ها استفاده کرد. البته بغير از سرهای مورد استفاده در پیج های آلی با پیچ های مهره دار آچارخور داحلی. برای انداره رزوه های 0.190اینچ و بیشتر از آن میتوان از هرگونه سر تورفته، شیاردار با حفره دار به غیر از سرهای مورد استفاده در پیچ های آلی یا پیچهای مهره دار آچارخور داخلی استفاده نمود.

 

پیچ خود قفل کن
( Screw, Self- Locking ):

نوعی پیچ ماشین یا پیچ آلن با برخی ویژگی های اضافی که به سریا رزوه های آنها اضافه می شود ، تا بتوان خاصیت قفل کنندگی به آن داد.

 

پیچ شولدر
( Screw , shoulder ):

نوعی پیچ ماشین میباشد به غیر از اینکه این پیچ ها دارای گلویی یا میله غیررزوه دار گرد بوده ، و بخشی یا كل قطر آن بزرگتر از بخش رزوه دار می باشد.

 

پیچ خودکار با رزوه برشی
( Screw , Tapping, Thread cutting ):

نوعی بست رزوه دار خارجی سخت کاری شده که رزوه آن معمولا از انتهای قسمت  مخروطی  ،تا سطح تکیه گاهی سر پیچ امتداد داشته و در نهایت توسط خیاره ها با شیارهایی قطع می شود .

 

پیچ خودکار با رزوه شکل دهی
(Screw , Tapping, Thread Forming):

نوعی بست رزوه دار خارجی سخت کاری شده که رزوه آن معمولا از نوک مته ای شکل یا نوک قلابی شکل شروع شده ، و تا سطح تکیه گاهی زیر سرپیچ امتداد می یابد . و بگونه ای طراحی شده است که مطابق با رزوه جفت خود شکل پیدا نماید.

 

پیچ چوب
( Screw wood ):

نوعی بست رزوه دار شده سخت کاری نشده با رزوه های ممتد که از نوک مته ای شکل پیچ تا فاصله  ، مشخصی که حدودا  دو سوم طول پیچ امتداد دارند . و بگونه ای طراحی شده اند که توسط یک ابزار گرداننده جا زده شوند .

 

پیچ تنظيم
(Setscrew):

نوعی ابزار رزوه دار خارجی میباشد که دارای بخش رزوه دار به طول قطر اسمی خود می باشد . میتواند دارای سر باشد یا نباشد، دارای نوک فنجانی شکل، مخروطی یا هرگونه سر ماشینکاری شده دیگر می باشد .تا بتواند از طریق آن از حرکت نسبی مابین قطعات جلوگیری نماید  . بگونه ای طراحی گشته اند که با استفاده از آچار یا هرگونه ابزارهای گرداننده دیگر آنها را جا زد .

 

پیج پروانه ای
(Thumbscrew):

نوعی بست رزوه دار خارجی است که بخش رزوه دار آن به اندازه قطر اسمی خود می باشد . قطر قسمت غیررزوه دار این پیچها ممکن است دارای قطری کمتر، برابر و یا بیشتر از قطر قسمت رزوه دار باشد . در این پیچها خياره ها بصورت عمودی بوده ، سر آن از نوع آجدار مدور یا نوع بالدار می باشد . این نوع سرما بگونه ای طراحی شده اند که بتوان پیچ را توسط انگشتان چرخاند .

 

 


صنایع کوبن پیچ

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا