واژگان و تعاریف رزوه پیچ و مهره ها


 

 

  رزوه

به شیارهای مارپیچی بیرون پیچ یا درون مهره رزوه می‌گویند. رزوه‌ها حرکت پیچشی را تبدیل به حرکت خطی می‌کنند.


 

اضافه مجاز رزوه 

تفاوت مقرر شده اندازه طرح (ماگزيمم مواد) و اندازه ی پایه است . اضافه ی مجاز از نظر اندازه با مقدار مطلق اصطلاح ایزو یعنی انحراف اساسی برابر است .


 

رزوه داخلی 

اصطلاحی که در استانداردهای رزوه متریک ایزو برای شرح دادن همه رزوه های داخلی استفاده می شود . همه ی نمادهای که به رزوه های داخلی مربوط می شوند با حروفات بزرگ معین می شوند .


 

رزوه خارجی 

اصطلاحی که در استانداردهای رزوه متریک ایزو برای شرح دادن همه ی رزوه های خارجی استفاده می شود. همه ی نمادهایی که به رزوه های خارجی مربوط می شوند باحروفات کوچک معین می شوند.


 

پروفیل پایه رزوه 

طرح تکراری ، در یک صفحه ی محوری ، که بطور دائمی در مرز بین حوزه رزوه های خارجی و داخلی ایجادشده همه ی انحرافات نسبت به این مرز هستند.


 

پروفیل های طرح 

ماکزیمم مواد مجاز پروفیل ، رزوه های داخلی و خارجی برای یک کلاس تلرانس مشخص شده را گویند.


 

انطباق 

اصطلاح عمومی به کار برده شده تا دلالت کند بر حدود سفتی یاشلی که از کاربرد یک ترکیب مشخصی از اضافه ی مجازها و تلرانس ها در قطعات جفت شونده نتیجه شده .


 

انحراف 

تفاوت جبری یک اندازه( واقعی ، ماگزيمم ، مینیمم و غیره) و اندازه ی پایه است . اصطلاح انحراف لزوما نشان دهنده یک خطا نیست .


 

انحراف اساسی 

برای رزوه های استاندارد ، نزدیک ترین انحراف (فوقانی یا تحتانی) به اندازه ی پایه است انحراف اساسی انحراف فوقائى (es) برای یک رزوه خارجی و انحراف تحتانی (EI) برای یک رزوه داخلی است .


 

انحراف تحتانی

تفاوت جبری حد مینیمم اندازه و اندازه ی پایه است.


 

انحراف فوقانی 

تفاوت جبری حد ماگزيمم اندازه و اندازه ی پایه است.


 

 تلرانس 

كل مقدار انحراف مجاز اندازه یک بعد. تلرانس ، تفاوت حدماگزيمم اندازه و حد مینیمم اندازه است تفاوت جبری انحراف فوقانی و انحراف تحتانی است .

تلرانس یک مقدار مطلق بدون علامت است . برای اینکه اندازه طرح به طرف مینیمم مواد باشد برای رزوه ها تلرانس به کار برده می شود. بنابراین ، برای رزوه های خارجی مقدارهای منفی تلرانس وبرای رزوه های داخلی مقدارهای مثبت تلرانس بکار برده می شود .


 

کلاس تلرانس

ترکیب یک موقعیت تلرانس بایک درجه ی تلرانس است،که اضافه ی مجاز ( انحراف اساسی)و تلرانس قطرهای گام و بزرگ رزوه های خارجی و قطر های گام و کوچک رزوه های داخلی را مشخص می کند .


 

درجه ی تلرانس 

یک نماد عددی است که تلرانس قطر های سردنده و گام بکار برده شده برای طرح پروفیل ها را معین می کند.


 

موقعیت تلرانس 

یک نماد حرفی است که موقعیت منطقه ی تلرانس در ارتباط با اندازه ی پایه را معین می کنند این موقعیت اضافه ی مجاز (انحراف اساسی) را معین می کد.


 

 

صنایع کوبن پیچ   09124224786

اسکرول به بالا