نوار نقاله های محدب و مقعر

در برخی از نوار نقاله ها به خاطر شرایط محیطی و اقتصادی نوار نقاله در طول مسیر خود به سمت بالا یا پایین تغییر شیب می دهد.

نوارهای محدب و مقعر

اگر نوار از حالت افقی خود به حالت شیبدار به سمت بالا تغییر مسیر دهد، نوار مقعر و اگر به صورت شیبدار به سمت پایین باشد، نوار محدب نامیده می شود.این تعقر و تحدب هم برای قسمت رفت یا حمال نوار و هم برای قسمت برگشت نوار اتفاق می افتد و نیروهای کششی خاص خود را نیز در نوار ایجاد میکند

نوار نقاله های مقعر

یک نوار هنگامی مقعر خوانده میشود که مرکز منحنی آن در سمت بالای نوار قرار گیرد. در این حالت اگر شعاع انحنای نوار به اندازه کافی بزرگ نباشد، در حالت بدون بار و یا در حالتیکه عمل انتقال مواد انجام می شود، ممکن است مولفه عمودی نیرویی که در تسمه وجود دارد از وزن نوار بیشتر شده و باعث گردد تسمه تماس خود را با آیدلر از دست داده و از روی آیدلرها مطابق شکل زیر بلند شود.

بلند شدن تسمه از روی نوار به خاطر تعقر نوار نقاله

بنابراین لازم است شعاع انحنای نوار به اندازه کافی بزرگ در نظر گرفته شود تا هنگامی که نوار در حال انتقال مواد است و یا در حالت بدون بار، شروع به کار میکند تماس تسمه با آیدلرها حفظ شود.

بر اساس توضیحات بالا حداقل شعاع لازم برای نوارهای مقعر با استفاده از تعادل استاتیکی برای برقراری تماس نوار با آیدلرها به وسیله روابط (۱) و (۲) محاسبه می گردد.

شکل نوار های مقعر برای محاسبه شعاع انحنای نوار

برای تسمه بدون بار:
(1)
R = T/Wb.Cosa
برای تسمه با بار
(2)
Rw = T0/(W+Wm).Cosa

در این دو رابطه
R (m): حداقل شعاع تسمه بدون بار
Rw (m): حداقل شعاع تسمه با بار
T (Kg) : کشش در نقطه مقعر تسمه در حالت بدون بار
T0 (Kg): کشش در نقطه مقعر تسمه در حالت با بار
Wb (Kg/m): وزن خطی تسمه
Wm (Kg/m): وزن خطی بار
a : زاویه شیب تسمه بر حسب درجه

پس از محاسبه مقادیر R و Rw حداقل شعاع لازم برای نوارهای ،مقعر، مقدار بزرگتر بین R و Rw خواهد بود.
لازم به ذکر است چنانچه بخواهیم شتاب اولیه حرکت نوار را نیز در محاسبه این شعاع ها در نظر بگیریم باید مقادیر T و T0 در یک ضریب اصلاحی ۱/۳۵ ضرب شده و سپس در
محاسبات اعمال شوند.

تسمه نقاله

لیست قیمت تسمه نقاله|قیمت لاستیک نوار نقاله

تسمه نقاله در واقع جزء حمل‌کنندهٔ یک سامانه انتقال مواد در کانوایر های تسمه ای می‌باشد.نوار نقاله های تسمه ای (Belt conveyors) متداول ترین کانوایر انتقال مواد در کاربردهای امروزی می باشند.

 نوار نقاله های محدب

یک نوار هنگامی محدب خوانده می شود که مرکز منحنی نوار، سمت پایین آن قرار گیرد.اگر شعاع انحنای نوار به اندازه کافی بزرگ نباشد تسمه بین آیدلرها فشرده می شود و یا اینکه تسمه در جهت تخت شدن کمانش می کند.

شکل یک نوار محدب و فشردگی تسمه در فاصله بین آیدلرها

برای محاسبه حداقل شعاع لازم برای انحنای نوار، منابع مختلف روابط گوناگونی را ارائه نموده اند که البته همگی اساس مشترکی دارند. اما به عنوان پیشنهاد میتوان برای محاسبه این شعاع از رابطه زیر استفاده نمود.

محاسبه شعاع انحنای نوارهای محدب

برای تسمه های با منجید فلزی:
(3)
R = 167 × B × Sinλ

(4)
R = 42 × B × Sinλ
در این روابط:
R(m): حداقل شعاع انحنای تسمه محدب
B(m): عرض تسمه
a : زاویه انتقال نوار در مسیر تحدب بر حسب درجه

تسمه نقاله pvc

قیمت تسمه نقاله پی وی سی

تسمه نقاله پی وی سی pvc بزرگ ترین و بیشترین استفاده را درمیان تسمه نقاله ها به دلیل فواید و فرم گیری بسیار زیاد و قیمت ارزان تر دارد.

پیمایش به بالا