دلایل شکستن کرپی و پیچ

دلایل شکستن اتصالات

 

شکستن کرپی ها و پیچ و مهره ها یکی دیگر از عواملی میباشد که باعث به وجود آمدن مشکلاتی در کار و دستگاه و غیره میشود. شکستگی در کرپی الواتورها و پیچ و مهره ها دلایل زیادی دارند و رعایت نکردن بعضی از نکات مهم باعث به وجود امدن این مشکل میشوند.

 

مانند:

 
  •  نوع فلز و آلیاژ
  •  نوع سخت کاری و آبدهی(عملیات حرارتی)
  •  تولید و طراحی ساخت در کرپی و پیچ ها
  •  فشار و نیروی ناکافی در هنگام نصب  ( اگر بین هرکدام از اجزای اتصال فاصله باشد و سفت و بستن مهره و فشار کم و کافی و مناسب نباشد باعث آسیب دیدگی از نیرو برشی میشود به دلیل انکه فاصله مناسب در سفت نمودن مهره در کرپی و پیچ ها بسیار مهم میباشد .)
  • فشار و نیروی زیاد در هنگام نصب (همان طور که سفت و پیش تنیدگی کم میتواند در کرپی و پیچ ها باعث شکست در آنها شود سفت نمودن بیش از حد هم میتواند باعث شکستن شود سفت کردن بیش از حد باعث فشار زیاد در مهره و زیر گل پیچ میشود و این امر باعث فرورو رفتن اجزا در یکدیگر میشود و نیروی پیش تنیدگی پایین می آید .)
  • هرز شدن و کچل شدن رزوه ( که به دلیل بستن نامناسب مهره و زمانی که آلیاژ مهره ای که استفاده میشود از آلیاژ پیچ یا کرپی سخت تر باشد یا سفت کردن بیش از حد مهره که باعث افزایش نیروی برشی در رزوه شده و رزوه را هرز مینماید .)
  • وارد کردن نیرو و بار بیش از حد ( وقتی نیرو و باری که به نقطه اتصال وارد میشود و نیروی وار شده به ان نقطه بیش از حد مجاز باشد باعث بروز مشکل میشود .)
  • خستگی در رزوه ها ( اگر بار سیکلی به نقطه اتصال وارد شود و یا نقطه اتصال در موقعیت لرزشی باشد باعث گسیختگی ناشی از خستگی در رزوه میشود و شما میتوانید با افزایش قسمت ساده و رزوه نشده پیچ یا کرپی از بروز این مشکل که یکی دیگر از عوامل شکسته شدن است جلوگیری کنید .)
پیمایش به بالا